ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

FOTENIE DETÍ

V stredu, 25.04.2018 o 09:00 hod., sa budú deti MŠ fotiť, predškoláci aj na tablo. 

 
Obec Kostolište, Obecný úrad č.66, 900 62 Kostolište,
ako zriaďovateľ Materskej školy v Kostolišti,

vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta:
učiteľka v materskej škole

pre zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 23.6.2018 a 2.9.2018

Požiadavky :
Minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 17/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky do výberového konania:
·         Doklad o vzdelaní - overená fotokópia dokladu o vzdelaní
·         Súhlas so spracovaním osobných údajov
·         Profesijný životopis
·         Bezúhonnosť - výpis z registra trestov

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a súvisiacich predpisov.
Žiadosti so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní a ostatnými prílohami zasielajte do 27.4.2018 na adresu :
Obec Kostolište, Obecný úrad č.66, 900 62 Kostolište.


Termín podávania žiadostí do Materskej školy Kostolište pre školský rok 2018/2019

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že termín podávania žiadostí sa uskutoční v budove materskej školy dňa:

9.5.2018 od 10:00 - 16:00 hod.

Upozorňujem rodičov, že v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z. z. na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach, treba doručiť riaditeľke materskej školy do 1.6.2018.

 

Kritéria prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok spravidla od 30. apríla do 31. mája. Miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy, na úradnej tabuli obce Kostolište, v obecnom rozhlase a na web stránkach www.kostoliste.sk a www.mskostoliste.sk. 

Mgr. Zuzana Zaíčková
riaditeľka MŠ


OBČIANSKE ZDRUŽENIE – 2 % z dane

 
Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v MŠ darovaním 2 % z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 - 3 % zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v MŠ.
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané tlačivo spolu s potvrdením prinesiete do materskej školy alebo na príslušný daňový úrad (v mieste trvalého bydliska).

Údaje o prijímateľovi:
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42256747
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno (názov):
Radostné deti pri Materskej škole Kostolište
Sídlo – ulica: Materská škola Kostolište
Súpisné /orientačné číslo: 66
PSČ: 900 62
Obec: Kostolište

Mgr. Zuzana Zaíčková
riaditeľka MŠ


PROJEKTY

Nadácia Volkswagen
Grantový program „Nemčina do materských škôl“

Zámerom projektu je v edukačnom procese rozvíjať u detí jazykovú gramotnosť v nemeckom jazyku, čiže jazykové kompetencie detí a mobilitu, ktorá v našich podmienkach umožňuje kontakt medzi susediacim krajinami.

Cieľom projektu je zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách.

PARTNERSTVO S RAKÚSKOU MATERSKOU ŠKOLOU
V rámci projektu máme dohodnutý program cezhraničnej spolupráce s materskou školou, NŐ.LANDESKINDERGARTEN, Zayastraβe 1, Rabensburg v Rakúsku.


BIG SK-AT

EU Projekt BIG prináša vzájomné jazykové vzdelávanie detí.

Enviropark Pomoravie  je jeden z deviatich partnerov cezhraničného projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ (BIG SK-AT), vďaka ktorému sa bude aj v našej materskej škole vyučovať zážitkovou formou cudzí jazyk, a to nemčina. Ide  o podporu inovácií vo vzdelávaní v materských školách. Teší nás, že sa môžu naše deti vzdelávať v cudzom jazyku formou hravého učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničnej spolupráce formou uceleného cezhraničného vzdelávacieho programu. V praxi to znamená, že deti v slovenských materských školách sa budú učiť vo väčšej miere nemecký jazyk a deti z Rakúska zasa slovenský jazyk. Projekt BIG SK-AT potrvá do roku 2020.


 TEKOSMAN

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS, spol.s.r.o. Malacky.

 Súťaž prebieha celý školský rok.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera.

Prosíme rodičov a sympatizantov materskej školy, aby priniesli zviazaný papier do materskej školy a uložili ho do zelených nádob alebo vedľa stojanu na bicykle.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

VYHODNOTENIE TEKOSMAN PRVÝ POLROK

Ďakujeme rodičom a všetkým, ktorí sa podielali na zbere papiera pre MŠ. Celkové množstvo nazbieraného papiera v prvom polroku je 9 750 kg.

 


Pripravované akcie a aktivity:


Fotenie detí - 25.4.2018
MDD - 1.6.2018   
Výlet do ZOO Hodonín - 6.6.2018
Rozlúčka s predškolákmi - 22.6.2018

© 2018 MŠ Kostolište