ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIAAktuality

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Pozývame rodičov predškolákov na slávnostnú rozlúčku s materskou školou

Kde: na školskom dvore
Kedy: 18.6.2021
Čas: 17:00 hod.PODMIENKY PRIJATIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Kostolište v zmysle § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa budú prijímať:

·        deti od 3 rokov veku,

·        prednostne deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt, spádová materská škola (na ostatné deti sa nevzťahuje podmienka trvalého pobytu), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka materskej školy na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast.
Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 
SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA "TEKOSMAN"

Milí rodičia,
už tradične pokračujeme v zbere papiera cez spoločnosť TEKOS spol. s.r.o. Malacky, s názvom:

„TEKOSMAN“

Súťaž v zbere druhotných surovín je zameraná na tvorbu návykov detí a občanov triediť odpad a tým plniť hierarchiu odpadového hospodárstva, prebieha od 11.9.2020 do 21.6.2021.
Našou úlohou je nazbierať čo najväčšie množstvo papiera. Prosíme rodičov aby odovzdali papier pre materskú školu na nový odpadový dvor.

Ďakujeme za spoluprácu.   

Pripravované akcie a aktivity

Bábkové divadlo "Pod hríbom"- 16.6.2021
Rozlúčka s predškolákmi - 18.6.2021

© 2021 MŠ Kostolište