ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / O školskej jedálni

O školskej jedálni

V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je na jeden deň 1,27 €, z toho desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant 0,25 € – štvrté finančné pásmo. Podľa rozhodnutia OZ prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu režijných nákladov vo výške 0,23 €, spolu je úhrada 1,50 € na jeden deň stravovania. Platí od 01.09.2012.


Vedúca školskej jedálne: Marta Oravcová
Konzultačné hodiny: podľa potreby zákonných zástupcov

e-mail tlač mapa webu
© 2019 MŠ Kostolište