ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / O školskej jedálni

O školskej jedálni

V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 2,10 €, z toho desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 € – tretie finančné pásmo A na nákup potravín. Podľa rozhodnutia OZ obce Kostolište prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu režijných nákladov vo výške 0,40 € na jeden deň, spolu je úhrada 2,50 € na jeden deň stravovania. Platí od 01.01.2023.

Platba zákonných zástupcov dieťaťa za stravovanie sa bude realizovať mesačne pevnou sumou
42
€. Na konci školského roka vakoná vedúca ŠJ vyúčtovanie a do 60 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankpový účet platileľa. 

 
Vedúca školskej jedálne: Marta Oravcová

Konzultačné hodiny: podľa potreby zákonných zástupcov 
e-mail tlač mapa webu
© 2023 MŠ Kostolište