ikona

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 

FOTOGALÉRIA

Úvodná / O školskej jedálni

O školskej jedálni

V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je na jeden deň 1,45 €, z toho desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 € – druhé finančné pásmo. Podľa rozhodnutia OZ obce Kostolište prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu režijných nákladov vo výške 0,25 €, spolu je úhrada 1,70 € na jeden deň stravovania. Platí od 01.09.2019.

Podľa  novely zákona č. 544/2010 sa 5-6 ročným deťom (predškolákom) poskytuje dotácia na stravu vo výške 1,20 na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. To znamená, že výška  stravnej  jednotky po odpočítaní dotácie (1,70 – 1,20) je vo výške  0,50 na jeden deň.


Vedúca školskej jedálne: Marta Oravcová

Konzultačné hodiny: podľa potreby zákonných zástupcov 
e-mail tlač mapa webu
© 2021 MŠ Kostolište