V zmysle § 28 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa, 

od 01.01.2023 sumou 20 €.

2) Príspevok na základe § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa neuhrádza:

  -za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  -ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je                   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
  ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok na základe § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. sa neuhrádza:
    -za  dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe                     nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným          spôsobom,
     -za dieťa, ktoré  nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo
      bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo
     -inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť                   určeného príspevku.

3) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostnou platbou na účet obce Kostolište s prideleným variabilným symbolom pre každé dieťa. Príspevok možno uhradiť aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla na jeden školský polrok.

Mgr. Zuzana Zaíčková  
          riad. materskej školy