pre školský rok 2024/2025

V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 6 vyhlášky MŠ SR č. 341/2023 Z. z. o materskej škole sa prijímanie detí do Materskej školy Kostolište uskutoční v máji:

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ďalej len „žiadosť“), zákonný zástupca dieťaťa doručí riaditeľke materskej školy:

 • osobne: doručí riaditeľke materskej školy, osobne do budovy materskej školy,
 • poštou: Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište,
 • do 31. mája 2024.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona, riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025:

 • do 30. júna 2024.

Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V zmysle § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa budú prijímať deti:

 • od troch rokov veku,
 • prednostne pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • ktoré majú právo na prijatie, len dieťa ktoré dovŕši štyri roky veku do 31.08.2024.

Ostatné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa budú prednostne prijímať deti:

 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky,
 • z obce Kostolište, s trvalým pobytom v obci Kostolište.

Podmienky prijatia

 • prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. 

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.

V zmysle § 59b ods. 2 školského zákona právo na prijatie, zákonný zástupca podáva žiadosť riaditeľke spádovej materskej školy.

V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť zverejnená na webových sídlach www.mskostoliste.skwww.kostoliste.sk.

Mgr. Zuzana Zaíčková

riaditeľka materskej školy

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňou a planetáriom v Hlohovci, vyhlásila v marci 2024 celoslovenskú výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojili deti z našej materskej školy, pod vedením učiteliek.

Výtvarné práce detí postúpili z okresného do celoslovenského kola výtvarnej súťaže, Vesmír očami detí 2024. Mladí autori budú ocenení a týmto nás pozývajú na slávnostné odovzdávanie diplomov a cien v pondelok 22. apríla 2024 o 10:00 do Vlastivedného múzea v Hlohovci.

V I. kategórii – deti predškolského veku za Okres Malacky sa umiestnili:

 • Bella Salayová z I. triedy, s výtvarnou prácou: Krížom krážom cez vesmír
 • Nela Ambová z III. triedy, s výtvarnou prácou: Čarovný vesmír

Deťom srdečne blahoželám a mojim šikovným učiteľkám ďakujem, že sa deťom venovali a vytvorili výtvarné práce, ktoré boli úspešné v spomínanej súťaži.

Ceny osobne prevezme dieťa Nelka Ambrová s rodičmi. Ďakujem.

Z úspechu sa veľmi tešíme.

Zuzana Zaíčková riad.

Deti III. triedy (predškoláci), navštívia dňa 26.04.2024 o 10:30 hod. muzikálové divadlo Alkana, ktoré uvádza v Dome kultúry Bratislava Dúbravka, muzikál pre deti materskej školy pod názvom „Snehulienka.“

Deti zažijú v deji a uvidia, ako rastie Snehulienka a mení sa z malého dievčatka na veľkú slečnu, čo zažíva v kráľovskej škole, ako sa s trpaslíkmi naučí variť polievočku a hrať futbal, ako sa do nej zamiluje cestovateľ a čo sa stane, keď láska zvíťazí nad silou vesmíru.

V utorok, dňa 23.04.2024 o 9:45 hod., sa deti II. a III. triedy zúčastnia dobrodružnej cesty plnej zábavy a poznania v Magickom svete Šmolkov v Sport Mall Bratislava Lamač.

Vo štvrtok, 18.04.2024 navštívia deti II. a III. triedy „Hasičský a záchranársky zbor v Malackách.“ Deti uvidia prehliadku hasičskej techniky, praktické ukážky zásahovej činnosti, ukážky prvej pomoci a priestorov OR HaZZ Malacky.

Fotenie detí sa uskutoční dňa 15.04.2024 o 10:00 hod. na tému: „Chrobáčiky.“

Fotia sa všetky deti. V prípade nezáujmu, album nemusíte prevziať. Predškoláci sa fotia na tablo.

Centrum poradenstva a prevencie Malacky, bude realizovať v materskej škole dňa 15.04.2024, t. j. v pondelok, Vyšetrenie špeciálno-pedagogický a logopedický screening.

Ide o vyšetrenie spôsobilosti dieťaťa preukázať určité vedomosti, zručnosti a schopnosti v praktickej činnosti. Hodnotiť sa bude celková úroveň dieťaťa. Vyšetrené budú 4-5 ročné deti.

V stredu, 10.04.2024 o 9:00 hod., nás príde navštíviť s krásnym bábkovým predstavením divadlo Stražanovci.