Občianske združenie bolo založené dňa 31.10.2011 pri Materskej škole Kostolište a zaregistrované v Notárskom centrálnom registri dňa 09.10.2013. Materská škola Kostolište je inštitúcia bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je obec Kostolište.

Občianske združenie má za cieľ: v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú Materskú školu Kostolište. Názov občianskeho združenie je: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“

Medzi pravidelné aktivity materskej školy patrí: účasť na rôznych podujatiach organizovaných obcou (otvorenie detského ihriska v obci, vystúpenie pre dôchodcov) a podujatia organizované materskou školou a rodičmi (besiedky pri príležitosti Vianoc, Dňa matiek, súťaže výtvarné, spevácke, recitačné a športové).

Mgr. Zuzana Zaíčková