Materská škola podporuje osobitný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu – „Radosť,“ vypracovaného podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, v ktorom sú rozpracované výkonové štandardy, obsahové štandardy a evaluačné otázky.

Materská škola je v školskom roku 2022/2023 trojtriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie vo veku od troch do šesť rokov, umožňuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Materská škola je umiestnená v centre obce Kostolište. Školský dvor je dostatočne priestranný, zatrávnený s pieskoviskom a šmykľavkou, vybavený preliezačkami a hojdačkami a jeho súčasťou je detské dopravné ihrisko.

Bábkové divadlo Stražanovci – 29.03.2023
Fotenie detí aj na tablo – 14.04.2023
Prijímanie žiadostí do MŠ – 10.05.2023

Plavecký výcvik predškoláci – 15.5-19.5.2023
Výlet predškoláci do Rakúska na zámok Schloss Hof – 07.06.2023
Rozlúčka s predškolákmi – 23.06.2023

marec 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Interaktívne divadlo pre deti ,,Fifo a Vierka“
uvedú v materskej škole v utorok, 21.03.2023 príbeh plný fantázie, spevu, tanca, hudby a zábavy:
„Stratená zima.“
Zlý škriatok Špinko sa rozhodne pomstiť Vierke, Fifovi a hlavne deťom, ktoré zachránili prasiatko Kvík a tak uväzní pani Zimu na Severnom póli.
Počas cesty zažijú všakovaké dobrodružstvá a zopakujú si abecedu, farby a čísla. Napokon sa im podarí nájsť chlapčeka Mrazíka, ktorý im pomôže kúzlami napraviť všetko, čo škriatok napáchal.
Vierka, Fifo a deti sa spolu naučia čarovať a
oslobodia pani zimu zo zajatia.

V stredu, 29.03.2023 o 9:00 hod. nás príde navštíviť s bábkovým predstavením divadlo Stražanovci.

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie: „Radostné deti pri Materskej škole Kostolište.“ Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!
Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia materskej školy.

Stručný návod, ako na to:
1. Vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 – 3 % zaplatenej dane,“ ktoré Vám vydáme v materskej škole alebo si ho môžete stiahnuť na www.mskostoliste.sk v lište: „Občianske združenie.“
2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. 
3. Vypísané vyhlásenie spolu s potvrdením prinesiete do materskej školy alebo odovzdáte na príslušný Daňový úrad.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42256747
Obchodné meno (názov): Radostné deti pri Materskej škole Kostolište

Mgr. Zuzana Zaíčková, riaditeľka MŠ

Prijímanie deti na predprimárne vzdelávanie a na predprimárne vzdelávanie povinné v školskom roku 2023/2024 do Materskej školy Kostolište, sa uskutoční v mesiaci máj.
Termín podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na web stránkach www.mskostoliste.skwww.kostoliste.sk a úradnej tabuli obce do 28.04.2023.

Zmena výšky poplatku za dochádzku dieťaťa do MŠ
  Výška mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište je určená všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len „VZN“).
    Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca, v súlade s VZN obce Kostolište č. 6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kostolište, povinný uhrádzať mesačný príspevok na jedno dieťa, dňom 1. januára 2023 sumou 20 €.
    Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostnou platbou na účet obce Kostolište s prideleným variabilným symbolom pre každé dieťa. Príspevok možno uhradiť aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla na jeden školský polrok.
Príspevok na základe § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa neuhrádza:
-za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
-ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
-ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok na základe § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. sa neuhrádza:
-za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
-za dieťa, ktoré  nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo
-bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

Zmena výšky stravnej jednotky ŠJ pri MŠ
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom materskej školy v zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov za úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) a s čiastkovou úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  

1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvo školstva s čiastkovou úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 2,10 €, z toho desiata 0,50 €, obed  1,20 €, olovrant 0,40 € – tretie finančné pásmo A na nákup potravín.
    Podľa rozhodnutia OZ prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu režijných nákladov vo výške 0,40 € na jeden deň, spolu je úhrada 2,50 € na jeden deň stravovania.
Platba zák. zástupcu dieťaťa za stravovanie sa bude realizovať mesačne pevnou sumou 42 €.Na konci školského roka vykoná vedúca ŠJ vyúčtovanie a do 60 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa.

Zuzana Zaíčková, riad. MŠ
Marta Oravcová, vedúca ŠJ pri MŠ