Materská škola podporuje osobitný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu – „Radosť,“ vypracovaného podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, v ktorom sú rozpracované výkonové štandardy, obsahové štandardy a evaluačné otázky.

Materská škola je v školskom roku 2022/2023 trojtriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie vo veku od troch do šesť rokov, umožňuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Materská škola je umiestnená v centre obce Kostolište. Školský dvor je dostatočne priestranný, zatrávnený s pieskoviskom a šmykľavkou, vybavený preliezačkami a hojdačkami a jeho súčasťou je detské dopravné ihrisko.

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných  dňoch  od 700  hod. do 1630 hod.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi dňa 08.09.2022 na plenárnej schôdzi rodičov a odsúhlasená zriaďovateľom dňa 31.8.2022

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri až šesť týždňov. V tomto období podľa dispozícií riaditeľa materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní  zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom dva mesiace vopred.

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať riadnu dovolenku.

Personál materskej školy

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Zuzana Zaíčková, riaditeľka

Katarína Bencová, učiteľka

Katarína Klímová, učiteľka

Jana Mikuličová, učiteľka

Jana Valášková, učiteľka

Jana Živicová, učiteľka


Prevádzkoví 
zamestnanci:

Marta Oravcová, vedúca školskej jedálne

Drahomíra Míznerová, hlavná kuchárka

Nina Lengyelová, pomocná kuchárka

Marta Vanišová, školníčka, upratovačka

Lucia Poncerová, upratovačka