Riaditeľka materskej školy oznamuje, že začiatok školského roka 2024/2025 bude v pondelok, 02.09.2024.

Riaditeľka Materskej školy Kostolište oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu čerpania dovolenky, prihláseného malého počtu detí na dochádzku počas letných prázdnin a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa

 • prerušuje prevádzku materskej školy počas letných prázdnin, v období júl, od 03.07.2024 do 02.08.2024, (prosím rodičov, aby v júli neplatili príspevok za materskú školu),
 • obmedzuje prevádzku materskej školy počas letných prázdnin na dve triedy, v období august od 05.08.2024 do 28.08.2024,
 • poskytuje deťom 1 deň riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, dňa 30.08.2024.

Prevádzka bude obnovená dňa 02.09.2024 (pondelok).

Mgr. Zuzana Zaíčková, riaditeľka materskej školy

Milí rodičia predškolákov, srdečne Vás pozývame na rozlúčku detí s materskou školou, ktorá sa bude konať dňa 21.06.2024, v piatok, o 17:00 hod. na školskom dvore materskej školy.

Tešíme sa na vašu účasť.

Cieľ projektu – sprostredkovanie informácií o tom, ako sa bezpečne správať na ceste i na chodníku, ak sú účastníkmi cestnej premávky, správne prechádzanie cez cestu, akú má mať osobnú výbavu cyklista, povinnú výbavu bicykla a základné dopravné značky.

S preventívnou aktivitou pod názvom „Doprava v kocke,“ príde dňa 18.06.2024 v utorok o 9:00 hod. na dopravné ihrisko do materskej školy oboznámiť deti hravou formou s pravidlami cestnej premávky policajtka z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách.  

Organizujeme dňa 03.06.2024, v pondelok, pre všetky deti materskej školy koncoročný výlet na Devín, spojený s návštevou Sokoliarne a minizoo – je to oddychový areál s bohatou expozíciou dravcov, ale aj s priamym kontaktom so zvieratami.

Oblečte deti športovo, červené tričko s logom MŠ, do ruksaku môžete zbaliť ovocie a nápoj.

Deti, ktoré na výlet z akéhokoľvek dôvodu nepôjdu, ostávajú v domácej starostlivosti.

Slávnostný deň pre deti materskej školy bude 31.05.2024 v piatok, na školskom dvore, na tému „My – radostné deti.“ Pripravili sme pre deti program plný zábavy, hier a súťaží, spojený s občerstvením a darčekmi. Oblečte deti športovo, červené tričko s logom MŠ.

Plavecký kurz pre predškolákov v krytej plavárni Malina Malacky sa uskutoční v termínoch:

20.05. do 24.05.2024 od 10:00 hod.-12:00 hod.

Doprava – individuálna autobusová

Finančné náklady – vstupné a doprava; hradené z OZ Radostné deti pri Materskej škole Kostolište

Súhlas rodičov – podpis „informovaný súhlas“

Deti do plavárne potrebujú:

– plavky

– plaveckú čiapku 

– protišmykové šľapky (kroksy)

– uterák (nie osušku)

– igelitovú tašku na mokré veci

HURÁÁÁ DO VODY

Dňa 17.05.2024 pre deti II. a III. triedy spoločnosť „Dobré z dreva s deťmi,“ uskutoční hravú aktivitu, vďaka ktorej si deti vyskúšajú:

 • opracovanie dreva (brúsenie brúsnym papierom)
 • vŕtanie do dreva akuvŕtačkou
 • rezanie dreva ručnou pílkou
 • prácu s kladivkom
 • lepenie dreva
 • farbenie dreva

Výsledkom pracovnej hodiny je zlepšiť zručnosť a povedomie práce s drevom. Každé dieťa si vytvorí vlastné dielko, ktoré mu samozrejme zostáva – VESMÍR/AUTO/JEDNOROŽEC.

Milé mamičky, srdečne Vás pozývame na posedenie pri príležitosti DŇA MATIEK,

vo štvrtok 09.05.2024 o 16:00 hod. v Spoločenskom dome Kostolište.

Deti pôjdu z materskej školy s učiteľkami. Mamičky prídu do spoločenského domu.

Tešíme sa na Vás

pre školský rok 2024/2025

V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 6 vyhlášky MŠ SR č. 341/2023 Z. z. o materskej škole sa prijímanie detí do Materskej školy Kostolište uskutoční v máji:

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (ďalej len „žiadosť“), zákonný zástupca dieťaťa doručí riaditeľke materskej školy:

 • osobne: doručí riaditeľke materskej školy, osobne do budovy materskej školy,
 • poštou: Materská škola, č. 66, 900 62 Kostolište,
 • do 31. mája 2024.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona, riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025:

 • do 30. júna 2024.

Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V zmysle § 59 ods.1 a 2 školského zákona sa budú prijímať deti:

 • od troch rokov veku,
 • prednostne pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • ktoré majú právo na prijatie, len dieťa ktoré dovŕši štyri roky veku do 31.08.2024.

Ostatné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa budú prednostne prijímať deti:

 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky,
 • z obce Kostolište, s trvalým pobytom v obci Kostolište.

Podmienky prijatia

 • prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. 

V zmysle § 59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.

V zmysle § 59b ods. 2 školského zákona právo na prijatie, zákonný zástupca podáva žiadosť riaditeľke spádovej materskej školy.

V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť zverejnená na webových sídlach www.mskostoliste.skwww.kostoliste.sk.

Mgr. Zuzana Zaíčková

riaditeľka materskej školy