Usmernenie k prevádzke počas letných prázdnin

Riaditeľka Materskej školy Kostolište oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu čerpania dovolenky, prihláseného malého počtu detí na dochádzku počas letných prázdnin a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa

  • prerušuje prevádzku materskej školy počas letných prázdnin, v období júl, od 03.07.2024 do 02.08.2024, (prosím rodičov, aby v júli neplatili príspevok za materskú školu),
  • obmedzuje prevádzku materskej školy počas letných prázdnin na dve triedy, v období august od 05.08.2024 do 28.08.2024,
  • poskytuje deťom 1 deň riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, dňa 30.08.2024.

Prevádzka bude obnovená dňa 02.09.2024 (pondelok).

Mgr. Zuzana Zaíčková, riaditeľka materskej školy